Modlitby

Kategória pre zoznam motlitieb

DOKONALÁ ĽÚTOSŤ, ALEBO SPOVEĎ?

MOŽNOSŤ VYSPOVEDAŤ SA A PRIJAŤ EUCHARISTIU

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v kostole každý deň tak, ako sme boli doteraz zvyknutí, počas trvania pandémie nie je možné. Rovnako, v záujme ochrániť pred možným nakazením seniorov, sa nebude vysluhovať táto sviatosť po domoch, ako býva zvykom každý mesiac pred prvým piatkom. Chorým a nevládnym prinesiem Eucharistiu hneď, ako to situácia dovolí.

Pri vážnom zhoršení zdravotného stavu sviatosti vyslúžim bezodkladne, volajte hneď!

Veľmi sa odporúča vzbudiť si dokonalú ľútosť s predsavzatím prijatia sviatosti zmierenia hneď, ako to bude možné. Kto by však potreboval sviatostné rozhrešenie, nech individuálne požiada o spoveď, najlepšie na tel. čísle 0918 876 246. Po nej je možné individuálne prijať Eucharistiu v súlade s Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD. k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch zo dňa 07.04.2020.

 

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ?

(autor: Tomáš Dominik, zdroj: www.svetlosveta.sk)

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky).“ KKC 1452

Čítať ďalej

Motlitba posvätného ruženca

Ruženec (z lat. rosariumružová záhrada) je jednou z najznámejších modlitieb rímskokatolíckej cirkvi. Je to súbor opakujúcich sa modlitieb prerušovaných rozjímaním. Modlitby pozostávajú zo sekvencií Otčenáša, nasledovaných desiatimi modlitbami Zdravas Mária a ukončených Sláva Otcu. Takáto sekvencia sa nazýva desiatok. Pôvodný ruženec sa niekedy na rozlíšenie od iných podobných modlitieb nazýva aj prívlastkom mariánsky alebo dominikánsky.

Ruženec je rozjímavou modlitbou, ktorá vedie modliaceho sa k rozjímaniu nad niektorými tajomstvami (udalosťami) zo života Ježiša Krista a Panny Márie. Pozostáva najmä z opakovania modlitby Zdravas Mária (v gréckokatolíckej forme: Raduj sa, Bohorodička).

Čítať ďalej

Raduj sa, nebies Kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

 

 

Modlime sa
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;
prosíme ťa,
daj, aby sme na príhovor
jeho Rodičky Panny Márie
dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Novéna k Duchu Svätému

Novéna k Duchu Svätému

Pozostáva z rozjímaní na každý deň novény od sviatku Nanebovstúpenia do Turíčnej vigílie.

Novéna k Duchu Svätému odzrkadľuje čas modlitby, ktorý apoštoli a Preblahoslavená Panna Mária strávili v Hornej Sieni v čase od Nanebovstúpenia do zoslania Ducha Svätého na Turíce. V tomto zmysle táto novéna je predstaviteľom všetkých novien.

Tým veľkym darom, udeleným na Turíce, bol dar Ducha Svätého, dar, ktorý bol pre nás zaslúžený utrpením samého Ježiša Krista. Ježiš to dal vedieť, keď povedal apoštolom: „Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám” (Jn 16:7).

Čítať ďalej