Oznamy

kategória pre oznamy

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (2. JÚN)

 

 1. Liturgický kalendár:

Piatok: prvý piatok v mesiaci. Praktizujúci kresťan katolík prijíma Eucharistiu počas celého roka, najmä na prvé piatky. Jedným z prisľúbení Ježišovho srdca pre tých, ktorí si konajú 9 prvých piatkov, je, že udelí pokoj ich rodinám. Deti dostanú lístky, do ktorých si môžu zbierať podpisy za prvopiatkové Sväté prijímania. Tie deti, ktoré si vykonali 9 prvých piatkov počas tohto školského roka a donesú vyplnené kartičky, dostanú odmenu.

Budúcu nedeľu slávime Zoslanie Ducha Svätého.

 

 1. Sväté omše:
   pondelok      utorok     streda      štvrtok      piatok      sobota      nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU      17:45 17:45        6:30       17:45       17:45         6:30  7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV               16:00          11:00
SEMETEŠ             16:00      

 

 1. Spoveď: Prosím, využite možnosť vyspovedať sa pred prvým piatkom počas celého týždňa a piatok nechajte pre tých, ktorí sú pracovne alebo študijne viac vyťažení. Spovedať sa bude:
 • vo farskom kostole v týždni pol hodinu pred sv. omšou
 • vo Vyšnom Kelčove v piatok od 15:00
 • v Semeteši vo štvrtok od 15:00.

Chorých a starých budem chodiť spovedať vo Vysokej nad Kysucou po domoch vo štvrtok od 9:00 hod. a v DD v piatok od 9:00 hod.

Vo Vyšnom Kelčove budem spovedať nevládnych v rodinách v piatok od 14:00 hod.

 

 1. Výlet: Deti, do budúcej nedele odovzdajte podpísané slovníčky so samolepkami buď v kostole, alebo v škole. Štyridsiati piati s najväčším počtom nálepiek pôjdete 3. júla na výlet do ZOO v Lešnej, kde uvidíte zvieratká zo všetkých kontinentov v prírodnom bioparku s voľným výbehom.

 

 1. Národný pochod za život: Tí, ktorí sa chystáte na národný pochod za život 22. septembra, ohláste sa, prosím, v sakristii.

 

 1. Zbierky: Dnes po sv. omši je zbierka na katolícke masmédiá, o týždeň bude mesačná zbierka pre potreby farnosti.

 

 1. Farská poklona: Počas dnešnej nedele máme výročnú farskú poklonu. Nájdite si ako rodina aspoň niekoľko minút a spoločne si príďte vyprosovať Božie požehnanie.

 

 1. Poďakovanie: Vyjadrujem vďaku za vašu spoluprácu pri obnove strechy veže farského kostola: p. Holubovi za vypracovanie projektu bleskozvodu, dobrovoľníkom pri stavbe lešenia, aj tým, ktorí pripravovali pohostenie počas brigád. Nech Pán odplatí každý váš milodar venovaný na tento úmysel. Aj ostatný piatok bola sv. omša obetovaná za všetkých dobrodincov a ich rodiny.

V upratovaní farského chrámu pokračujeme skupinou: Vyšný koniec č. 6. V kelčovskom kostole prosím o túto službu tandem: Danka Vanková a Mária Vanková. Nech vám Pán odplatí vašu ochotu a pomoc pre kostol a pre farnosť.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (26. MÁJ)


 1. Liturgický kalendár:

Štvrtok: NANEBOVYSTÚPENIE PÁNA, prikázaný sviatok

Od piatka sa budeme po sv. omši modliť novénu k Duchu Svätému.

 

 1. Sväté omše:
   pondelok      utorok     streda      štvrtok      piatok      sobota      nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU      17:45 17:45        6:30 6:30    17:45       17:45        6:30  7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV        16:00        11:00

 

 1. Zbierka: Budúcu nedeľu bude sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá.

 

 1. Nová strecha: Vyjadrujem Pán Boh odplať všetkým dobrodincom, ktorí ste prispeli na obnovu strechy veže farského kostola. Osobitná vďaka patrí pánovi Zelenkovi a všetkým dobrovoľníkom, ktorí včera pomáhali stavať lešenie. Prosím, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vstupe do kostola, nezdržiavajte sa zbytočne pod lešením a nechoďte po ňom! Ďalšia brigáda bude v sobotu o 7:00.

 

 1. Muzikál: Odchod autobusu na muzikál POVOLANIE PÁPEŽ bude pre prihlásených v stredu o 14:45 spred pošty.

 

 1. Výročná poklona: Výročná farská poklona býva v každej farnosti na určený deň; v našej farnosti to je na 7. veľkonočnú nedeľu, čo je v tomto roku 2. júna, teda na budúcu nedeľu. Vo farskom kostole vyložíme Oltárnu sviatosť po druhej sv. omši, ktorá začína o 9.30 hod. Poklona bude trvať do 16.30, kedy bude záverečné eucharistické požehnanie.

Jednotlivé hodinky poklony si pripravia veriaci tak, ako býva zvykom. Rozpis je na výveske pred kostolom.

 

7 Upratovanie: Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a výzdobe kostola. Tento týždeň nasledujú:

 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 5
 • Horný Kelčov: Anna Pavlicová a Zdenka Lysíková

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (19. MÁJ)


 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bernardína Sienského, kňaza

Streda: sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

 

 1. Sväté omše:
   pondelok      utorok     streda      štvrtok      piatok      sobota      nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU      17:45 17:45        6:30       17:45       17:45        7:30  7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV               16:00          11:00

 

 1. Zbierka na seminár: Po sv. omšiach zbierka na seminár. V mene bohoslovcov a predstavených vyjadrujem Pán Boh zaplať.

 

 1. Nová strecha: Chcem poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí prispeli na obnovu strechy veže farského kostola. Osobitná vďaka patrí pánovi starostovi a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva za dotáciu z obce Vysoká nad Kysucou vo výške 6 000,- €, rodičom prvoprijímajúcich detí za milodar 300,- € a Dobrovoľnému hasičskému zboru Vysoká nad Kysucou za dar 200,- €.

Za všetkých dobrodincov a dobrovoľníkov pri obnove veže bude obetovaná sv. omša vo farskom kostole v piatok, 24.5.,  o 17:45.

 

 1. Diskusia o závislostiach: Dom charity sv. Gianny v Čadci a Komunita Cenacolo pozývajú na IV. diskusné fórum o závislostiach. Zvlášť chceme povzbudiť rodiny, rodičov a príbuzných, ktorí majú v rodine závislého, aby prišli

diskutovať o tomto probléme. Stretnutie sa uskutoční 22. 5.  2019 (streda) v Kysuckej knižnici o 17.00 hodine.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí pomáhate pri upratovaní a výzdobe kostola, fary, alebo inak pomáhate vo farnosti. V nastávajúcom týždni o upratanie kostola prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 4
 • Horný Kelčov: Anna Vanková a Lenka Chovancová

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA (12. MÁJ)

 

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

Utorok: sv. Mateja, apoštola

Štvrtok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

 

 1. Sväté omše:
   pondelok      utorok     streda      štvrtok      piatok      sobota      nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU      17:45 17:45        6:30       17:45       17:45        7:30  7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV               16:00          11:00

 

 1. Zbierka na seminár: Vyjadrujem Pán Boh odplať za vaše milodary na novú strechu, či v ostatnej zbierke, alebo individuálne pri rôznych príležitostiach. Zoznam darcov je vyvesený na nástenke vzadu. Budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na seminár.

 

 1. Ohlášky: 18. mája chcú uzatvoriť manželstvo Karel Pleva a Nikola Jurčová, obaja z Vysokej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí, i všetkým, ktorí ste tento týždeň pomáhali pri skrášľovaní kostola, jeho okolia, fary a farskej záhrady. Ďalej prosím o pomoc v starostlivosti o poriadok v kostole:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 3
 • Horný Kelčov: Anna Krupová a Katarína Umrianová

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (5. MÁJ)

 

 1. Liturgický kalendár: Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Myslime na tento úmysel vo svojich modlitbách.

 

 1. Sväté omše:
   pondelok      utorok     streda      štvrtok      piatok      sobota      nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU      17:45 17:45        6:30       17:45       17:45         7:30  7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV               16:00        17:00  

 

 1. Prvé sväté prijímanie: Budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť 1. sv. prijímania. S prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi sa budeme stretávať pri každej večernej sv. omši, po nej bude nácvik. Dnes po (druhej) sv. omši je nácvik piesní na fare.

V sobotu bude ráno o 8:00 spoveď pre deti a ich rodiny, hneď po nej upratovanie a výzdoba kostola a okolia.

 

 1. Loretánske litánie: V máji sa pred každou sv. omšou modlíme Loretánske litánie.

 

 1. Strecha na kostolnú vežu: Ak nenastanú nepredvídané okolnosti a Pán to požehná, v júli sa začne robiť nová strecha na vežu farského kostola. Vzadu v kostole si môžete zobrať leták s vizualizáciou veže. Prosím o modlitby a milodary na toto dielo. Prvonedeľné zbierky, i dnešná, sú venované na tento úmysel. Pán Boh odplať za dary na kostol v uplynulom týždni (spolu 250,- €).

 

 1. Ohlášky: S radosťou oznamujeme, že dňa 18. mája chcú uzatvoriť manželstvo Karel Pleva, z Vysokej nad Kysucou a Nikola Jurčová, rovnako z tejto farnosti. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Upratovanie: Najbližšiu sobotu budú upratovať farský kostol rodičia prvoprijímajúcich detí. V rozpise budeme opäť pokračovať po 1. sv. prijímaní. V kelčovskom kostole prosím o túto službu Annu Poliakovú a Máriu Lukešovú. Nech vám Pán odplatí vašu ochotu a pomoc pre kostol a pre farnosť.

 

 1. Plagáty: Pozvánky na rôzne podujatia sledujte na plagátoch na nástenke pri schodoch pred kostolom (púť na Živčákovú v stredu, DOD v kňazskom seminári, Diecézne stretnutie modlitieb matiek, Letný pobyt pre rozvedených s deťmi, …)

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs