faravysoka

19. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (8. AUGUST)

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Sobota: Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45 07:15

09:30

07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV            11:00  11:00

 

 1. Zbierka: Po sv. omši je zbierka pre potreby farnosti. Nech Pán odmení vaše dary.

 

 1. Kostol: Aj ostatný piatok bola sv. omša obetovaná za všetkých, ktorí podporujú kostol dobrovoľníckou prácou, modlitbami, alebo finančne. Osobitne chcem vyjadriť vďaku týmto dobrodincom: bohuznámym za 2×20, 2×50 a 100 €, pani A. Pavlicovej z Kelčova 50 € a mladomanželom Šamajovým 50 €. Vďaka aj za vašu starostlivosť o čistotu a výzdobu kostola a jeho okolia. V nastávajúcom týždni o túto službu prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Závodie č. 1
 • Horný Kelčov: Beáta Mlkvíková a Hedviga Veselková

 

18. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (2. AUGUST)

 

 1. Liturgický kalendár:

Štvrtok: Premenenie Pána

Piatok: prvý piatok v mesiaci

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00
SEMETEŠ        16:00      

 

 1. Spovedanie: Pred prvým piatkom tento týždeň sa bude spovedať:
 • vo farskom kostole v týždni 40 min. pred sv. omšou
 • vo Vyšnom Kelčove v piatok od 15:00
 • v Semeteši vo štvrtok od 15:00

Chorých a starých budem chodiť spovedať vo Vysokej nad Kysucou po domoch vo štvrtok od 9:00 hod. a v DD v piatok o 9:00 hod.

Vo Vyšnom Kelčove budem spovedať nevládnych v rodinách v piatok od 13:30 hod.

 

 1. Ohlášky: 8. augusta chcú uzatvoriť manželstvo Dávid Šamaj a Izabela Koperová, bývajúci vo Vysokej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Zbierka: Budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby farnosti.

 

 1. Kostol: Ďakujem za milodary na strechu farského chrámu od bohuznámej 50 €, od Ľubomíra Pavlíka 50 €, od rod. Šlajferčíkovej 50 € a od bohuznámeho 100 €. Vyjadrujem Pán Boh odplať rod. Barčákovej za sponzorovanie ďalšej sochy do Betlehema a tiež aj vám, ktorí obetavo chodíte upratovať a zdobiť kostol i jeho okolie. Ďalej nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Ústredie č. 6
 • Horný Kelčov: Emília Veselková a Mária Mlkvíková

17. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (26. JÚL)

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Gorazda a spoločníkov

Streda: sv. Marty

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00

 

 1. Porciunkulové odpustky: 2. augusta (v nedeľu) možno získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Treba nábožne navštíviť kostol a pomodliť sa Otče nášVerím v Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel pápeža Františka.

 

 1. Ohlášky: 8. augusta chcú uzatvoriť manželstvo Dávid Šamaj a Izabela Koperová, bývajúci vo Vysokej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Kostol: Ďakujem za milodary na strechu farského chrámu od bohuznámych: 100 a 50 € a od pani M. Vojtkovej za Závodia 100 €. Nemenej ďakujem za vaše modlitby a akúkoľvek pomoc pre kostol a pre farnosť. V upratovaní kostola nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Ústredie č. 5
 • Horný Kelčov: Gabika Kubačáková a Andrea Ďurčanská

16. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (19. JÚL)

 

 1. Liturgický kalendár:

Streda: sv. Márie Magdalény

Štvrtok: sv. Brigity, patrónky Európy

Sobota: sv. Jakuba, apoštola

Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období / na Kýčere: sv. Joachima a Anny,  rodičov Panny Márie

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15
VYŠNÝ KELČOV          16:00 18:00  
KÝČERA             11:00

 

 1. Kýčera: Na budúcu nedeľu pripadá sviatok rodičov Panny Márie, sv. Joachima a Anny. Pri tejto príležitosti bude sv. omša pri kaplnke sv. Anny na hore Kýčera o 11:00 hod. Vzhľadom na stále aktuálne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR nebude procesia od fary a stretneme sa pri kaplnke v primeraných rozostupoch. Po sv. omši bude ofera.

 

 1. Zádušné sv. omše: Zádušné sv. omša za tých, ktorí boli pochovaní bez sv. omše kvôli zákazu verejných bohoslužieb, budú slúžené v nedele o 7:15 nasledovne:
 • Róbert Tkáčik – 2.8.
 • Anna Opialová – 9.8.
 • Milan Šudigala – 23.8.

Tí, ktorí ste ich poznali a nemohli ste sa zúčastniť pohrebu, príďte im vyprosiť večnú blaženosť v Božom kráľovstve.

 

 1. Nová strecha: Každý týždeň (spravidla v piatok) bude sv. omša obetovaná za dobrodincov, ktorí prispeli na novú strechu farského kostola. Ďakujem za milodar 230 € od ružencového spoločenstva z nižného konca.

 

 1. Upratovanie kostola: Ďakujem aj tým, ktorí sa podieľate na tom, aby bol Boží chrám uprataný a vyzdobený. Na budúci týždeň prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Ústredie č. 4
 • Horný Kelčov: Marcela Kovalčuková a Daniela Zajícová

15. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (12. JÚL)

 

 1. Liturgický kalendár:

Štvrtok: Panny Márie Karmelskej

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00

 

 1. Sochy z padnutej lipy: Rodiny, ktoré by si mohli adoptovať sochy pastierov a mudrcov v životnej veľkosti v Betleheme pri kostole, nech sa prihlásia v sakristii. Na soche bude donačný štítok (D.D.D.) s uvedením darcovskej rodiny. Príspevok na jednu sochu je 500,- €.

 

 1. Zádušná sv. omša: Zádušná sv. omša za zomrelú Jarmilu Miníkovú, ktorá mala pohreb v čase zákazu verejných bohoslužieb, bude na budúcu nedeľu, 19. júla, o 9:30. Sv. omše za ostatných zosnulých, ktorým pozostalí neprišli dohodnúť termín zádušnej omše, budú slúžené postupne počas nasledujúcich nedieľ o 7:15.

 

 1. Zbierka: Po sv. omši bude mesačná zbierka pre potreby farnosti. Šetríme na strešnú krytinu pre kostol. Nech Pán odmení vaše dary, rovnako i milodary venované spontánne; tento týždeň od bohuznámych: 2 x 100 € a 20 €.

 

 1. Upratovanie kostola: Ďakujem i za vašu aktívnu účasť na liturgii a prípravu bohoslužobného priestoru. Vďaka patrí i Jednote za čistiace prostriedky do kostola. O jeho upratanie v nastávajúcom týždni prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Ústredie č. 3
 • Horný Kelčov: Alena Kubošníková a Michaela Kubošníková

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs